Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim (objednávateľom) a spoločnosťou Industry NWT, s. r. o, ul. Chalúpkova 501/4, 942 01 Šurany, IČO: 46471570, IČ DPH: SK2023390710, zapísanou v obch. registri okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 30454/N (dodávateľ). Firma Industry NWT s.r.o.  nie je prevádzkovateľom internetového obchodu. Pri obchodných vzťahoch a uzatváraní zmlúv sa firma Industry NWT s.r.o. riadi podľa Zákona č. 513/1991 Zb.-Obchodného zákonníka a Zákona č. 40/1964 Zb- Občianskeho zákonníka.

OBJEDNÁVANIE 

Objednávku akceptujeme ak je realizovaná písomnou formou (zaslaná poštou, alebo e-mailom), alebo odoslaná cez web stránku www.eurotrezor.com. V prípade telefonickej alebo osobnej objednávky bude táto realizovaná až po dodatočnom doručení písomnej objednávky, alebo odoslaním objednávky na web stránke www.eurotrezor.com.  Predaj trezorovej techniky nie je realizovaný prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu). Jedná sa o výrobu na zakázku.


V písomnej objednávke je objednávateľ povinný uviesť:
•    meno a priezvisko / obchodný názov kupujúceho (objednávateľa)
•    IČO, IČ DPH,DIČ
•    adresa alebo sídlo kupujúceho (objednávateľa)
•    telefonický kontakt
•    e-mail
•    meno kontaktnej osoby kompetentnej vybaviť objednávku
•    adresa doručenia tovaru
•    spôsob dopravy

a špecifikáciu objednaného tovaru:
•    typ a model výrobku
•    typ uzamykania
•    výbavu a príslušenstvo (ak má o tento sortiment záujem a nie je v cene trezoru)
•    farebné prevedenie
•    orientáciu pántov
•    počet kusov
 
V čo najkratšom možnom čase Vám písomnou formou, alebo  e-mailom potvrdíme prevzatie objednávky aj s uvedením predpokladaného termínu realizácie dodávky.

Firma Industry NWT s.r.o. (ďalej len dodávateľ) je oprávnená odmietnuť objednávku objednávateľovi iba s riadnym odôvodnením a to v prípadoch, kedy výrobca – firma Wertheim už príslušný produkt nedistribuuje alebo objednávka nemôže byť prijatá z dôvodu zmeny výroby, kvôli výrobným ťažkostiam, neplnení dodávok zo strany subdodávateľov, pri neočakávane vysokom dopyte alebo nepredvídateľných udalostiach.

Ak dodávateľ  objednávku od objednávateľa  prijal, bude zbavený povinnosti dodania iba z dôvodu nepredvídateľných okolností (vis major- vyššej moci), ktoré dodávateľ nemohol ovplyvniť a ktoré nastali až po prijatí objednávky.

V oboch prípadoch bude dodávateľ informovať objednávateľa o okolnostiach v najkratšom možnom termíne.

SPÔSOB DOPRAVY

1. Osobné prevzatie objednávateľom v sklade výrobcu – Wertheim s.r.o. na adrese: Dolná ulica 134, 900 01 Modra- bezplatné.

2. Preprava zabezpečená firmou Wertheim s.r.o., ktorá ponúka aj vynesenie a umiestnenie priamo na určené miesto v objekte, ukotvenie, zamurovanie. Náklady vyčísli firma Wertheim po poskytnutí údajov a informácií objednávateľom.

3. Doprava vykonaná firmou Industry NWT s.r.o.  ( cena je individuálna a spravidla je  stanovená na základe dohody. Základom pre určenie ceny dopravy  je váha trezoru a vzdialenosť medzi miestom nakládky trezoru , t.j. Modra, a miestom dodania.

4. Prepravnou spoločnosťou Geis SK s.r.o. Cena bude určená po konzultácii s prepravcom na základe váhy trezora. Kuriér prepravnej spoločnosti má povinnosť dodať tovar len po prah budovy, resp. na "rampu" odberateľa. Ďalšiu manipuláciu alebo prípadné vynesenie tovaru na poschodie je potrebné si zabezpečiť individuálne.

Doprava nie je započítaná v cene tovaru.

FINANČNÉ PODMIENKY

Odoslaním a doručením objednávky sa táto stáva záväznou.
   
Dodávateľ oznámi objednávateľovi obdržanie jeho objednávky a vystaví zálohovú faktúru s dobou splatnosti 7 dní. Záloha je vo výške 50 % z celkovej ceny objednaného tovaru.  Každý trezor je vyrobený na objednávku. Nejedná sa teda o predaj skladových zásob. Spôsob platby je prevodný príkaz na účet v peňažnom ústave, ktorý je uvedený v zálohovej faktúre.

Akonáhle  dodávateľ  obdrží zálohovú platbu, údaje o objednanom produkte zašle priamo výrobcovi – firme Wertheim, ktorá produkt zaradí do výroby. Dodávateľ oznámi objednávateľovi približný termín dodania tovaru. Po dodaní tovaru bude objednávateľovi zaslaná konečná faktúra.

Zmluvné produkty zostávajú až do úplného uhradenia všetkých pohľadávok objednávateľa plynúcich z obchodných vzťahov s objednávateľom vlastníctvom Dodávateľa- firmy Industry NWT s.r.o.  

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY

Zrušiť objednávku môže objednávateľ  do 48 hodín od potvrdenia prijatia objednávky dodávateľom, najneskôr však do dňa splatnosti zálohovej faktúry ( 7 dní) s podmienkou , že záloha ešte nebola dodávateľovi zaplatená- pripísaná na účet v banke. Dňom prípísania zálohovej platby na účet dodávateľa, dodávateľ zašle údaje o objednanom produkte výrobcovi. V prípade, že objednávateľ zruší - stornuje objednávku po zaplatení zálohy, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 100% z uhradenej zálohy.

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY K ZMLUVNÝM PRODUKTOM

Na všetky výrobky firmy Wertheim s.r.o. sa vzťahuje 24 mesačná záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom predaja, resp. dňom odovzdania výrobku konečnému užívateľovi. Tento dátum sa uvádza na dodacom liste ktorý je súčasťou konečnej faktúry k výrobku.

Opravu závad a servis v záručnej ako aj pozáručnej lehote vykonáva výlučne firma Wertheim s.r.o. , Dolná ulica 134, 900 01 Modra.

Na chyby vyplývajúce z neodborného používania a neznalosť užívateľa sa záruka nevzťahuje.

K reklamácii je nutné predložiť:
kópiu dokladu o kúpe /faktúry/,  a presný popis závady. V prípade nepredloženia platného dokladu o kúpe, nie je možné prijať a vybaviť reklamáciu.


Záruka sa nevzťahuje na:

• škody a vady ktoré vznikli, alebo boli spôsobené:
- dopravou , túto škodu je potrebné riešiť s dopravcom pri prevzatí zásielky
- neodbornou manipuláciou, neodbornou montážou (kotvenie) a inštaláciou (premiestňovanie a sťahovanie), nesprávnym zaobchádzaním, nedodržaním návodu k obsluhe či nevhodným uložením a skladovaním (vlhkosť, prašnosť)
- mechanickým poškodením alebo opotrebením
- živelnou pohromou
- treťou osobou
- inými vonkajšími vplyvmi

• na neoprávnené zásahy vykonané neautorizovanou servisnou osobou (spoločnosťou)

• na výrobky, pri ktorých bola porušená plomba ( ak takú obsahuje)

• na výrobky, pri ktorých sa zistí nesúlad základných údajov uvedených na výrobnom štítku a záručnom liste

• na výrobky, z ktorých bol odstránený výrobný štítok (odstránením tohto štítku z akejkoľvek príčiny bez súhlasu výrobcu zaniká predajcovi (výrobcovi) akákoľvek právna zodpovednosť za výrobok)


V zmysle platnej normy v SR (STN EN1143-1) musí byť každý trezor (úschovný objekt, trezorová skriňa) s hmotnosťou menšou ako 1000 kg kotvený pevnostnou kotvou do steny alebo podlahy. V prípade neukotvenia trezoru stráca platnosť príslušný certifikáty k trezoru! Európska norma  STN EN 1143-1 predpisuje odolnosť ukotvenia až 5 ton v ťahu.